week2

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้      Topic :    ปรากฏการณ์สิ่งที่น่าทึ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   Quarter  2  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา   2557

เป้าหมายรายปดาห์  :  นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวและอธิบายถึงสิ่งที่ได้ทำและสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้ ลำดับขั้นตอนการทำงาน เสนอความคิดเห็นของตนเองและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome
2

12-16 
พ.ค.
57

คำถาม
เด็ก ๆ อยากเรียนรู้โครงงานอะไร ทำไมจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้
เด็ก ๆ จะตั้งชื่อโครงงานว่าอย่างไร
สิ่งที่เด็ก ๆ รู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานของเรามีอะไรบ้าง

เครื่องมือคิด
- Think Pair Share(นักเรียนร่วมกันแชร์มูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (ระดมสมองและช่วยกันคิดสิ่งที่อยากเรียนรู้)
- Mind Mapping (ชิ้นงาน)

เด็กในห้องเรียน 
นักเรียนระดมความคิดตั้งหัวข้อโครงงานร่วมกัน
- ร่วมกันวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวของสิ่งที่อยากเรียนรู้

ผู้ปกครอง
สนับสนุนการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเด็ก
- ค้นหาคำตอบร่วมกับนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
- กระตุ้นคำถามให้เด็กอยากมีการเรียนรู้

ครู 
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
- จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ
คอมพิวเตอร์หาข้อมูล
- อุปกรณ์ทำชิ้นงาน
บรรยากาศบริเวณโรงเรียน
- ครูให้นักเรียนเขียน
ระดมสมอง หัวข้อ/ปัญหาที่อยากเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
เลือกหัวข้อ
ตั้งชื่อโครงงานผ่านเครื่องมือคิดBrain stroming   (ระดมความคิดเลือกหัวข้อโครงงาน)      
 - เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (Key Question)
ระดมสมองวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ 

ชิ้นงาน
- หัวข้อโครงงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปรายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันระดมสมองตั้งชื่อหัวข้อโครงงานร่วมกัน
- นักเรียนเขียนปฏิทินรายสัปดาห์ร่วมกัน
ความรู้
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามความสนใจ (ว.8.1 .3/1)
วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ(ว.8.1 .3/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล(ว.8.1 .3/3)
จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ(ว.8.1 .3/4)

1. ทักษะชีวิต
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการกับอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2 .ทักษะการเรียนรู้
- มีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้
ฟังและการสำรวจ
- ค้นหาคำตอบจากคอมพิวเตอร์
- หาคำตอบให้ตนเองได้
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 2 นักเรียนร่วมกัน ตั้งชื่อโครงงาน วางแผนปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10 สัปดาห์ นักเรียนได้ออกแบบวางแผนมีการแบ่งงานกันทำ ตามที่ตัวเองทำได้และแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เมื่อนักเรียนได้ชื่อโครงงานเรียบร้อยแล้ว นักเรียนก็ได้วางแผนว่า ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะทำอะไรบ้าง และมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำบ้าง นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแบ่งงาานกันทำ การวางแผนงานตัวเอง

    ตอบลบ