week9

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้      Topic :   ปรากฏการณ์สิ่งที่น่าทึ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   Quarter  2  ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา   2557

เป้าหมายรายปดาห์  :  นักเรียนเรียนสรุปองค์ความรู้ตามความเข้าใจของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
9

22-26 
ก.ย.
57

คำถาม
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโครงงานปรากฏการณ์
- นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้หลังเรียนอย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
- Think Pair Share (นักเรียนร่วมกันแชร์มูลในชั้นเรียน)
- สรุปหลังเรียน (ชิ้นงาน)

เด็กในห้องเรียน 
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน 
- นักเรียนเล่าเรื่องราวแลกเปลี่ยนความรู้หลังเรียนร่วมกัน 
- นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ซ้อมละคร ในกิจกรรมวันงอกงาม
ผู้ปกครอง
สนับสนุนการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเด็ก
- ค้นหาคำตอบร่วมกับนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
- กระตุ้นคำถามให้เด็กอยากมีการเรียนรู้

ครู 
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
- จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในโรงเรียน
- การเตรียมอุปกรณ์ทำกิจกรรมงอกงาม

ครูให้นักเรียนทำสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด Q.2 
 -นักเรียนร่วมกันแต่งบทนิทานร่วมกัน
- นักเรียนช่วยกันแต่งบทละครร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
- สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- แต่งบทนิทานเรียน
สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
- ครูให้นักเรียนแต่งบทละครเพื่อเตรียมกิจกรรมงอกงาม
- ครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ความรู้
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามความสนใจ (ว.8.1 .3/1)
วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ(ว.8.1 .3/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล(ว.8.1 .3/3)
จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ(ว.8.1 .3/4)

1. ทักษะชีวิต
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการกับอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2 .ทักษะการเรียนรู้
- มีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้
ฟังและการสำรวจ
- ค้นหาคำตอบจากคอมพิวเตอร์
- หาคำตอบให้ตนเองได้
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้นักเรียน ได้สรุปหลังเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นการสรุปองค์ความรู้ นักเรียนมีการนำเสนอข้อมูลได้แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน มีการชักถามโต้แย้งกััน เล่าถึงเรื่องราวที่เคยเรียนรู้ตลอด Q.2

    ตอบลบ