week1

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้      Topic :    ปรากฏการณ์สิ่งที่น่าทึ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   Quarter  2  ภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา   2557
เป้าหมายรายปดาห์  :  นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวและอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นของตนเองและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
Week
Input
Process
Out put
Outcome
1

6
-
9
พ.ค.
57

คำถาม
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนจะตั้งคำถามอย่างไรจากสิ่งที่ได้ฟังจากเรื่องเล่า
นักเรียนจะตั้งคำถามอย่างไรจากสิ่งที่ได้ฟังจากเรื่องเล่า

เครื่องมือคิด
- Think Pair Share(นักเรียนร่วมกันแชร์มูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (ระดมสมองและช่วยกันคิดสิ่งที่อยากเรียนรู้)
- Mind Mapping (ชิ้นงาน)

เด็กในห้องเรียน 
นักเรียนสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกันเรื่องสิ่งที่อยากเรียนรู้
นักเรียนร่วมกันแชร์ข้อมูล
-นักเรียนเล่าเรื่องราวในช่วงปิดเทอม
นักเรียนเดินสำรวจสภาพอากาศภายในบริเวณโรงเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ผู้ปกครอง
สนับสนุนการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเด็ก
ตอบกระตุ้นคำถามให้กับนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

ครู 
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในโรงเรียน
บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูและนักเรียน เล่าเรื่องราวของการปิดเทอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเล่า
- ครูให้นักเรียนดูวิดีโอ "แนะนำ 14 ภาคใต้"
- ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสับสาห์ที่ 1
ชิ้นงาน
- กิจกรรมทำในวันปิดเทอม
- ทำไมถึงอยากเรียนรู้สิ่งนั้น
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้

ภาระงาน
- นักเรียนร่วมแชร์ข้อมูล
- ครูให้นักเรียนเล่ากิจกรรมที่ทำในวันปิดเทอม
- แชร์ข้อมูลร่วมกันในชั้นเรียน
นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้
หาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์
ความรู้
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามความสนใจ (ว.8.1 .3/1)
วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ(ว.8.1 .3/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล(ว.8.1 .3/3)
จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ(ว.8.1 .3/4)

1. ทักษะชีวิต
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการกับอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2 .ทักษะการเรียนรู้
- มีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้
ฟังและการสำรวจ
- ค้นหาคำตอบจากคอมพิวเตอร์
- หาคำตอบให้ตนเองได้
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 1 ครูสร้างแรงให้กับเด็กๆ โดยครูได้กระตุ้นนักเรียนโดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของภาคใต้ เมื่อนักเรียนได้แบ่งปันและแชร์ข้อมูล ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ได้ดูและมีการชักถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ดู

    ตอบลบ