week8

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้      Topic :   ปรากฏการณ์สิ่งที่น่าทึ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   Quarter  2  ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา   2557

เป้าหมายรายปดาห์  :  นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวและอธิบายถึงระบบดวงดาว ระบบสุริยะ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
8

15-19 
ก.ย.
57

คำถาม
- เราจะสามารถหาข้อมูลระบบสุริยะจากแหล่งใดได้บ้าง
- ระบบสุริยะ มีอะไรบ้าง 
- ดวงดาวมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร

เครื่องมือคิด
- Think Pair Share(นักเรียนร่วมกันแชร์มูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (ระดมสมองและช่วยกันคิดสิ่งที่อยากเรียนรู้)
-  (ชิ้นงาน)

เด็กในห้องเรียน 
นักเรียนร่วมกันหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับดวงดาวระบบสุริยะ

ผู้ปกครอง
สนับสนุนการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเด็ก
- ค้นหาคำตอบร่วมกับนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
- กระตุ้นคำถามให้เด็กอยากมีการเรียนรู้

ครู 
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
- จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ
คอมพิวเตอร์หาข้อมูล
- อุปกรณ์ดูดาว
- อุปกรณ์ในการทำเปเปอร์มาเซ่
- ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับระบบสุริยะ ดวงดาว อวกาศ
 - นักเรียนทำโมเดล ระบบสุริยะ
- นำเสนอร่วมกันในชั้นเรียน
- นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ค้างแรมดูดาว ที่โรงเรียน โดยครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง  ร่วมกันทำกิจกรรมสังเกตดวงดาวร่วมกัน
-  สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่  8ชิ้นงาน
- โมเดลระบบสุริยะ
- ข้อมู
ทำชิ้นงานร่วมกันเกี่ยวกับภาคใต้เชื่อมโยงชิ้นงานเรื่องที่อยากเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ความรู้
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามความสนใจ (ว.8.1 .3/1)
วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ(ว.8.1 .3/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล(ว.8.1 .3/3)
จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ(ว.8.1 .3/4)

1. ทักษะชีวิต
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการกับอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2 .ทักษะการเรียนรู้
- มีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้
ฟังและการสำรวจ
- ค้นหาคำตอบจากคอมพิวเตอร์
- หาคำตอบให้ตนเองได้
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ พี่ ป.3 และพี่ ป.4 ได้มีกิจกรรม ค้างแรม ดูดาว โดยกิจกรรมทำให้พี่ ป.3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาดูระบบดวงดาวร่วมกัน โดยมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในการให้ข้อมูลนักเรียน กิจกรรมที่เกิดขึ้นนักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของดวงดาว และได้ไปทัศนศึกษาร่วมกับพี่ ป.4 ได้ไปเรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อโรค และการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

    ตอบลบ