week6

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้      Topic :   ปรากฏการณ์สิ่งที่น่าทึ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   Quarter  2  ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา   2557

เป้าหมายรายปดาห์  :  นักเรียนสืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นทราบ เสนอความคิดเห็นของตนเองและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome
6

1-5 
ก.ย.
57

คำถาม
- เราจะหาข้อมูลปรากฏการณ์จากแหล่
งข้อมูลใดได้บ้าง

เครื่องมือคิด
- Think Pair Share(นักเรียนร่วมกันแชร์มูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (ระดมสมองและช่วยกันคิดสิ่งที่อยากเรียนรู้)
- Mind Mapping (ชิ้นงาน)

เด็กในห้องเรียน 
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน 
- นักเรียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวของสิ่งที่อยากเรียนรู้

ผู้ปกครอง
สนับสนุนการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเด็ก
- ค้นหาคำตอบร่วมกับนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
- กระตุ้นคำถามให้เด็กอยากมีการเรียนรู้

ครู 
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
- จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ
คอมพิวเตอร์หาข้อมูล
- อุปกรณ์ในการทำชิ้นงาน
บรรยากาศบริเวณโรงเรียน
ครูให้นักเรียนทำสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- นักเรียนนำข้อมูลที่สืบค้นมาได้ นำมาแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
-นักเรียนนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลร่วมกันในชั้นเรียน 
 สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่  6ชิ้นงาน
- ข้อมูลสืบค้นเรื่องปรากฏการณ์
- สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ความรู้
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามความสนใจ (ว.8.1 .3/1)
วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ(ว.8.1 .3/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล(ว.8.1 .3/3)
จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ(ว.8.1 .3/4)

1. ทักษะชีวิต
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการกับอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2 .ทักษะการเรียนรู้
- มีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้
ฟังและการสำรวจ
- ค้นหาคำตอบจากคอมพิวเตอร์
- หาคำตอบให้ตนเองได้
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 6 นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ นักเรียนค้นหาข้อมูลปรากฏการณ์ทางธรรมชาติว่ามีอะไรบ้าง และช่วยกันแบ่งปันข้อมูลร่วมกันในชั้นเรียน และนำเสนอในชั้นเรียน

    ตอบลบ